De 2-minutenregel voor slotenmaker Lokeren

Tot slot ontdekken we aan deze kant van het Noordeinde, vlakbij een Haagpoort, alsnog ons gevelsteen in dit huis aangaande schoenmaker Hendrick Gerritsz.

Bij andere ‘schoelapper’ Cornelis Florisz. en korendrager Jan een Vrijenden woonden in een ‘stadstoren’ met de vest ofwel op een wal, waar ze voor niets huisvesting vonden. Welke wal is thans weggegraven en plaats bezit gemaakt een wandelpad en ons straat.

Beantwoorden Burgemeester en wethouders betreffende Den Helder zouden ons initiatief indien welke van Rob Scholte alle support moeten geven ; vol trots moeten zijn het deze Den Helder out of all places verkozen bezit boven overige plaatsen in het land … Koester zo’n aantrekkelijk project

Gedeeltelijk tot woonhuis ingericht, had mr. Philips Davijn daar zijn aardse tabernakel in opgeslagen. Iemand die hij was, mag ik ook niet zeggen, maar echt een deftig Heer, welke daar tijdelijk verbleef en wegens zijne huishouding vier haardsteden behoefde.

Ofschoon dit stadsdeel gering opmerkelijks aanbood teneinde een toewijding van ons wandelaar te trekken, wens je er hier nogmaals op te wijzen dat in het kwartier de kiem moet geraken gezocht betreffende ons industrie, welke zichzelf aangaande er uit meer en meer en verdere ontwikkelende eindelijk ons vlucht nam, welke aan Delft, verder als voortbrengster betreffende aardewerk, heinde en verre roem, verschafte.

één aangaande een harnasmaker, de beide anderen betreffende zwaardvegers. De theorie binnen een wanden der kerk gepreekt, werden via een praktijk er behalve gelogenstraft en bespot.

Daarom werden de Aangaande Groenwegens met de stadsregering uitgesloten en opgenomen onder een welge­boren mannen met Delfland. Simon betreffende Groenwegen bekleedde onder overige wegens 1600 dit ambt over Schepen en was in dat jaar een met een 3 Weesmeesters.

En wij roepen u mits Gemeentebestuur betreffende Den Helder op teneinde een eind te produceren met deze beschamende toestand en dit Rob Scholte Museum alsnog perfect te steunen en de op 9 december vastgelegde afspraken, zonder andere voorwaarden, na te aankomen.

Je bedoel een gevel met een voormalige brouwerij ‘De Hantbooch’, ons voortreffelijk en zeldzaam specimen over burgerlijke bouwstijl uit de allereerste helft betreffende een 16e eeuw, thans (in 1882)

Op onze wandeling voorbij de noordkant aangaande de Vlamingstraat treffen wij niemand met, welke in 't speciaal de aandacht trekt.

Vlak behalve hem woonde een deurwaarder, die, blijkens een aangifte, behalve bestaan ambt, het festival van pannenbakker uitoefende Hij had daartoe in bestaan woonhuis een oven ingericht. Later zou hier ons plateelbakkerij worden gevestigd.

In het Rietveld vond men verder de kleine appartement betreffende Maertje Jacobs, die ‘coppelaerster’ aangaande beroep was. Dat verlangen is zeggen dat ze een kost verdiende met dit zetten over bloedige koppen bij hare sexegenooten. Dit beurs was, evenals dat aangaande ‘vroedwijf’, toen nog zowat enkel in handen aangaande dit zwakkere en talrijkste gedeelte betreffende dit menselijk geslacht. Het aderlaten was vergund met chirurgijns, tegelijk barbiers. Dit scheren gold toentertijd wanneer een heelkundige operatie. Een handeling die overigens op zondagen, biddagen en feestdagen aangaande de Gereformeerde kercke blijkens een keur over 3 augustus 1621 ook niet was toegestaan mits de klok over het raadhuis ’s ochtends acht uur had geslagen. De vroedemannen ofwel een vroedschap hielden zich betreffende de stadsbelangen aan de gang, terwijl een artis obstetriciae magistri of vroedmeesters de praktijk hunner wetenschap ook niet uitoefenden.

Welke toestand is sedert niet verbeterd en het basrelief nog meer onherkenbaar hier geworden; maar al kan zijn het daar waar vanwege ons, zo goed als voor de nauwkeurige Delftse stedenbeschrijver, ben ik zeker verplicht in bestaan gissing ook niet te berusten, meteen mag geraken uitgemaakt hetgeen oorspronkelijk boven de Bagijnhofspoort werden uitgebeiteld.

het voorva­derlijk bedrijf beschikken over uitgeoefend, verder op de Koorn­markt, maar aan de overzijde met welke gracht, in de sindsdien gesloopte brouwerij ‘Dit Truweel’.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “De 2-minutenregel voor slotenmaker Lokeren”

Leave a Reply

Gravatar